مجوزهای فعالیت

” مرکز کار ایران” دارای سه مجوز فعالیت در حوزه های ارائه خدمات مشاوره شغلی و کاریابی داخلی، بین المللی و اینترنی (مجازی) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. هدف این مرکز فراهم آوردن امکان دسترسی ساده تر و بهینه به بازار کار بای کارجویان، و کارجویان واجد شرایط برای کارفرمایان می باشد. جاب سنتر هم پل ارتباطی برای فراهم کردن خدمات مورد نیاز برای این هدف می باشد.