مرکز کار ایران

ماهنامه اخبار        فلزات ماهنامه اخبار خبرنگار هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
ایده نگاران بینا ایده نگاران بینا خبرنگار هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
ایده پرداز ژوبین ایده پرداز ژوبین خبرنگار هنر ، ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بسته بندی ایمان بسته بندی ایمان خبرنگار ادبیات و هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
نشریه گزیده دنیای سرامیک نشریه گزیده دنیای خبرنگار هنر ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
صوفی گشت صوفی گشت خبرنگار هنر ادبیات کرج تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
صنایع بسته بندی      ایمان صنایع بسته بندی خبرنگار هنر ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
ستاره درخشان خبرنگار ارتباطات اجتماعی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
۱