مرکز کار ایران

شهرک کشاورزی               آفتاب رود ارس شهرک کشاورزی کارشناس دیجیتال مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
گروه هوژان گروه هوژان کارشناس مهندسی صنایع مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
آذر سرو بامداد آذر سرو بامداد کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گروه صنعتی ظفران گروه صنعتی ظفران کارشناس کشاورزی مهندسی کشاورزی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
۱